עירית תכנון מטבחים ומערכות מזון
EN

HE

טלפון - עירית מערכות מזון מייל - עירית מערכות מזון fb-f

בלוג

דף הביתהכלתקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) התשמ"ג 1983

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח 1968- (להלן – החוק), ובתוקף הסמכות לפי סעיף 3 לפקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 , שנטלתי לעצמי בהתאם לסעיף 32 לחוק-יסוד: הממשלה,
אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' : פרשנות

1. הגדרות
בתקנות אלה – "בית אוכל" – כל עסק המפורט בפרטים 13 א, 99 (א) ו 104- לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשל"ג 1973- (להלן – הצו);
"הל"ת" – הוראות למיתקני תברואה, תש"ל 1970- , כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), תש"ל 1970- (להלן – תקנות התכנון והבניה), שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית;
"מזון" – כל דבר המיועד לצריכת אדם באכילה, בשתיה או בלעיסה לרבות חמרי גלם להכנת מזון ולמעט בעל-חיים בעודנו חי וחומר המשמש ברפואה בלבד;
"מזון גלמי" – מזון שטרם הוכן לצריכה;
"מזיקים" – חרקים, מכרסמים, צפורים ובעלי חיים אחרים;
"מטבח" – חדר המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן;
"המנהל" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיך לענין תקנות אלה או למקצתן;
"ניקוי" – פעולה של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למימוש או הנותן ריח;
"מיתקן קירור" – מקרר חשמלי, חדר קירור, מיתקן להקפאה עמוקה או חדר להקפאה עמוקה.

לצפייה בכתבה – לחץ כאן

לפרטים והצעת מחיר

צרו עימנו קשר